کی زنه کی مرده؟

خانومی مشغول تماشای سریال بود که دخترش بدو اومد و ازش پرسید .

دختر : مامان تو زنی یا مردی ؟

مادر : زنم دیگه پس چی ام ؟

دختر : بابا ، چی اونم زنه ؟

مادر : نه مامانی بابا مرد.

دختر : راست میگی مامان ؟

مادر : اره چطور مگه ؟

دختر: هیچی مامان ! دیگه کی زنه ؟

مادر : خاله بتی ، خاله مریم ، خاله آرزو ، مامان بزرگ

دختر: دایی سعید هم زنه ؟

مادر : نه اون مرده !

دختر : از کجا فهمیدی زنی ؟

مادر : فهمیدم دیگه مامان،  از قیافه ام .

دختر : یعنی از چی ؟

مادر : از اینکه خوشگلم ،  

دختر : یعنی هر کی خوشگل بود زنه‌ ؟

مادر : آره دخترم

دختر : بابا از کجا فهمید مرده

مادر : اونم از قیافش فهمید . یعنی بابایی چون ریش داره و ریشهاشو میزنه و زیاد خوشگل نیست مرده؟!

دختر : یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن ؟

مادر: آره تقریبا .

دختر : ولی بابایی که از تو خوشگلتره

مادر : اولا تو نه شما بعدشم  باباییت کجاش از من خوشگلتره؟ابرو

دختر : چشاش

مادر : یعنی من زشتم مامان ؟

دختر: آره

مادر : مرسی

دختر : ولی دایی سعید هم از خاله بتی خوشگلتره !!نیشخند

مادر: خوب مامان بعضی وقتها استثنا هم هست

دختر : چی اون حرفه که الان گفتی چی بود

مادر : استثنا یعنی بعضی وقتها اینجوری میشه

دختر: مامان من مردم

مادر : نه تو زنی

دختر : یعنی منم زشتم

مادر: نه مامان کی گفته تو زشتی تو ماهی ، ولی تو الان کودکی

دختر : یعنی من زن نیستم  ؟

مادر : چرا جنسیتت زنه ولی الان کودکی

دختر : یعنی چی ؟

مادر : ببین مامان همه ی ادما شناسنامه دارن که توی شناسنامه شون جنسیتشون مشخص میشه جنسیت تو هم توی شناسنامه ات زنه .

دختر : یعنی منم مامانم  ؟

مادر : آره دیگه تو هم مامان عروسکهاتی

دختر : نه ، مامان واقعی ام ؟

مادر: خوب تو هم یه مامان واقعی کوچولو برای عروسکهات هستی دیگه

دختر : مامان دیگه من چی ام ؟

مادر : تو کودکی

دختر: کی زن میشم ؟

مادر : بزرگ شدی

دختر: مامان من نفهمیدم  کیا زنن؟

مادر : ای بابا ببین مامان جون خودت که بزرگ بشی کم کم می فهمی .

دختر : الان می خوام بفهمم .

مادر : خوب هر کی روسری سرش کنه زنه هر کی نکنه مرده

دختر : یعنی تو الان مردی میریم پارک زن میشی؟

مادر: نه ببین ، من چیه تو میشم ؟

دختر: مامانم

مادر: خوب مامانا همشون زنن و باباها همشون مردن

دختر : آهان فهمیدم .

مادر : خدا خیرت بده که فهمیدی ، برو با عروسکهات بازی کن 

 

نیم ساعت بعد

دختر: مامان یه سوال بپرسم

مادر: بپرس ولی در مورد زن و مرد نباشه ها

دختر : در مورد ماهی قرمزه است .

مادر : خوب بپرس

دختر: مامان,  ماهی قرمزه زنه یا مرده ؟

مادر :هیپنوتیزم

/ 30 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سودا

باحال بود . ايول

سودا

باحال بود . ايول

سودا

باحال بود . ايول

سودا

باحال بود . ايول

سودا

باحال بود . ايول

سودا

باحال بود . ايول

سودا

باحال بود . ايول

سودا

باحال بود . ايول

سودا

باحال بود . ايول

سودا

باحال بود . ايول