# به_زندگی_یه_جور_دیگه_نگاه_کن

برای پایان سال...

تَــرک کردنِ آدمــــها هـم آدابـی دارد !اگـــــر آدابِ ماندن نمیدانید،حدِاَقــــــــــــــــــــلدرست ترکـشان کنـید،تا تـــــــَـــــــــرَک برندارند...   با زندگی قهر نکن! دنیا منت هیچ ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 14 بازدید